به فرزندم بیاموزید: 

 در مدرسه بهتر است  مردود شود،اما باتقلب به قبولی نرسد.

ارزش های زندگی را به او یاد دهیدکه در اوج اندوه،تبسم کند .

به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد.

به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند،

اما قیمت گذاری برای دل بی معناست،

اگر می توانید نقش مهم  کتاب را در زندگی آموزش دهید.

در کار تدریس به فرزندم ملایمت به خرج دهید،

اما از او یک نازپرورده نسازید.

توقع زیادی است اما ببینید که می توانید چه کار کنید!.

آبراهام لینکلن