بسمه تعالی

باید ها و نباید هایی در مورد آزمون آغازین سال تحصیلی 90-89

در رابطه با آزمون ارزشیابی تشخیصی که در روز پنج شنبه مورخه 15/7/89 در سطح مدارس راهنمایی شهرستان برگزار شد

اشکالاتی به شرح زیر وجود داشت:

بسمه تعالی

باید ها و نباید هایی در مورد آزمون آغازین سال تحصیلی 90-89

در رابطه با آزمون ارزشیابی تشخیصی که در روز پنج شنبه مورخه 15/7/89 در سطح مدارس راهنمایی شهرستان برگزار شد

اشکالاتی به شرح زیر وجود داشت:

2- عدم برگزاری به موقع آزمون

2- عدم اطلاع رسانی به موقع به مدارس که موجب گردید دبیران مریوطه در جریان امر قرار نگیرند و تمهدات لازم برای برگزاری این آزمون فراهم نگردید و حتی یک روز قبل به دانش آموزان اعلام گردید که آزمون دارند بدون آنکه کم وکیف

آن برای دانش آموزان توضیح داده شود و همین امر موجب ایجاد اضطراب در دانش آموزان گردید.

3-سؤالات آزمون باتعریف آزمون آغازین همخوانی نداشته وبه جای ارزیابی آموخته های قبلی به نظر می رسدکه آموخته های آیند ه ی آنان  راموردارزیابی قرار می دهد چرا که سؤالات آزمون از کتاب سال جاری دانش آموزان طراحی شده همین موجب ایجاد نگرانی در دانش آموزان گردیده و آنان را در برابر کوهی از مشکلات قرار می دهد چرا که  دبیران  معمولا با ایجاد یک پرسش در باره مطلبی که می خواهند بیاموزند سؤالاتی را در ذهن او ایجاد و سپس به کمک آنها تلاش می کنند پاسخ درست را به آنها بیاموزند در حالی که اکنون تعداد زیادی سؤال جدید در ذهن دانش آموزان ایجاد گردیده و انتظار دارند دبیر یک دفعه به تمام پرسش های آنها جواب دهد یعنی کل کتاب را تدریس نماید تا دانش آموز ان بدانندآیا سؤال آزمون را درست جواب داده اند یا نه

3-آزمون بدون پاسخنامه بوده ولذا دبیران مجبورندتعدادبسیار زیادی ورقه راتصحیح وموردارزیابی عملکردقراردهندازآنجاکه هردبیر حد اقل 180 دانش آموزدارد وتعداد ورقه هر آزمون 5 برگ و حدود 25 پرسش می باشد بنا بر این هر همکارباید900 برگه را تصحیح و4500 پرسش رامورد ارزیابی عملکرد قرار دهد و این مستلزم صرف وقت فراوانی می باشد و عملاً امکان پذیر نمی باشد.

4- پرسش های آزمون متفاوت از تستی تا تکمیل کنید ،رسم کنید و تشریحی می باشد که این خود روایی آزمون را زیر سؤال می برد چراکه یک سؤال تستی با یک سؤال رسم کنید در یک سطح یادگیری نمی باشد و نیز بعضی از سؤالات تستی نیز علت درستی انتخاب نیز خواسته شده و معلوم نگریده اگر دانش آموز جواب تست یا جواب دلیل را به تنهایی درست نوشته باشد چه باید کرد.

5- هزینه ی بالای تکثیر سؤالات

بنابر دلایل مذکور این آزمون نه تنها کمکی به کشف نارسایی های یادگیری نکرده بلکه نارسایی خود سیستم را به زیر سؤال می برد و به جای نشان دادن ضعف تدریس ضعف بر گذار کنندگان آزمون را نشان می دهد.

پیشنهادات:

با وجود انتقادات مطرح شده باید ازعان نمود که بر گزاری چنین آزمونی بسیار مناسب و به جا می باشد به شرط آن که نواقص آن را بر طرف نموده و در ابتدای سال تحصیلی آن را برگزار نمود.

بهتر است با یک از مؤسسات بر گزاری آزمون مانند مرآت یا آینده سازان هماهنگ کنید تا هم سؤالات استاندارد تر ی طراحی شود و نیز تصحیح و ارزیابی عملکرد  آن توسط سیستم انجام شود تا هم سریع برسی گردد و نیز نتیجه ی درست و قابل مفایسه ای به دست آید.

                                                                                                                                                                                                       مدیر گروه علوم تجربی  شهرستان قروه          

                                                                      علی اکبر مرادیان