گنجینه سؤالات ورود به دبیرستان نمونه علوم تجربی سال سوم

بخش سوم

گنجینه سؤالات ورود به دبیرستان نمونه علوم تجربی سال سوم

بخش سوم

علوم سوم            بخش سوم                        فصل ششم(کار،توان انرژی)

1- علی واحمدهریک 45 کیلوگرم جرم دارندهردو به ارتفاع 4 مترازپلکانی بالا می روند.علی در دو دقیقه و احمد در سه دقیقه بالا می رود.در این صورت کار مفید آنان کدام است؟(76-75)

الف- 1800 ژول                                     

ب- 180 ژول  

 ج- کار علی 3600ژول وکاراحمد4800 ژول

  د- کار علی 360 ژول و کار احمد 480 ژول

2- اگرفرضاًماشینی دریک زمان مقدارنیرو ومسافت اثر نیرو را با هم افزایش دهد در این صورت: (77-76)

الف-کارداده شده < مفید ماشین                      ب- کار داده شده = کارمفید                    

ج- کارداده شده >کارمفید                                د- کارغیر مفید=کارمفید

3-  کدامیک از موارد زیر بر نیروی مقاوم غلبه نمی شود؟  (75- 74 )

الف- مالش دو جسم بر یکدیگر        ب- جاذبه بین یک نوع مولکول

ج- برخورد ما با یک میز              ج- پرتاب گل و لای بوسیله ی حرکت چرخ های یک ماشین

4-دانش آموزی به وزن 320 نیوتون برای رفتن به کلاس مجبور است 30 پله را که ارتفاع هر پله30 سانتیمتر است بالا برود،کار انجام شده او چندژول است؟(80-79)

الف- 320 ژول          ب- 9600 ژول             ج- 2880 ژول              د- 900 ژول

5- دانش آموزی کتابی به وزن 4 نیوتون را با نیروی 2 نیوتون روی میز مسطحی به اندازه ی

 2 مترمی کشد،کارنیروی دانش آموزوکارنیروی جاذبه ی زمین به ترتیب چقدراست؟(86-85)

  8                   j8 و صفر   د-  صفر و j8       ج- j 4- و j  4- وصفر      ب-  jالف

6-موتوری به توان20 اسب بخاردرهردقیقه تقریباًچندنیوتون باررامی تواند تا ارتفاع20 متر بالا ببرد؟(74-73)

الف- 1800000           ب- 150000          ج- 12500          د-  750011                    

7- شخصی به جرم 50 کیلو گرم جعبه ای را که 100 نیوتون است از پلکانی تا ارتفاع 10 متر بالا می برد و شخص دیگری به جرم 70 کیلو گرم همان جعبه را به همان اندازه بالا می برد کار مفید کدامیک بیشتر است؟(73-72)

الف-شخص 50 کیلوگرمی  ب- شخص 70 کیلوگرمی   ج- مساوی است  د- نمی توان محاسبه کرد

8- در یک ماشین مرکب وقتی که نیروی محرک 100 سانتی متر جابجا می شود نیروی مقاوم 10 سانتی متر جابجا می شود اگر بازذه ماشین 50 % باشد با نیروی محرکی برابر 800 نیوتون بر چه مقدار نیروی مقاوم غلبه خواهد شد؟(73-72)

الف- 8000 نیوتون           ب- 4000نیوتون         ج- 16000نیوتون           - 40 نیوتون

9- شخصی به جرم 75 کیلو گرم در یک دقیقه از بلنی به ارتفاع 60 متر بالا می رود توان او چند اسب بخار است؟(73-72) 

     الف- 1               ب- 10                   ج- ا/0                 د-75

10- ماشینی با بازده 75 در صد ،چندژول کارمفیداز4000ژول انرژی فراهم شده می تواند انجام دهد؟(72-71)

الف- 1500            ب- 2000           ج- 2500             د- 3000                                 

11- کدام یک از واحد های زیر واحد توان نیست؟(85-84)

الف- ژول بر ثانیه         ب- پاسکال       ج- نیوتون متر بر ثانیه      د- قوه ی اسب

12- توان ورودی ماشینی 120000وات است. این ماشین درهر20 ثانیه باچه نیرویی می تواندجسم  راتا ارتفاع8متری بالاببرد،در صورتی که یک چهارم این توان صرف غلبه بر کار غیر مفید می شود؟(84-83)

الف- 22500      ب- 225000           ج- 75000       د- 7500                                    

14- اگر 5 متر مکعب آب از ارتفاعی روی چرخی با بازده 90 درصد ریزش کنداز چرخ 45000 ژول انرژی می گیریم ارتفاع ریزش برابر است با: (70-69)

الف- 6 متر            ب- 10 متر                ج- 1 متر                     د- 15 متر

15 - از 5400 ژول کل کار داده شده به ماشینی یک پنجم  آن به صورت کار غیر مفید می باشد بازده ماشین چند در صد است؟(76-75)

الف- % 40            ب-  % 60                ج-  % 80               د-  %  120

16- بازده ماشینی % 80 است و کار غیر مفید آن 160 ژول می باشد مقدار کار مفید و کل کار آن................ می باشد. (78-77)و(82-81)

 800            j 640 و j560   د- j 56 و j600    ج- j 480 و j480   ب-  j 400 و jالف- 

17 – 200 ژول انرژی به ماشینی داده شده و 10 ژول آن بر اثر اصطکاک از بین رفته است بازده ماشین چند درصد است؟(81-80)

الف- %  5/92             ب- % 95              ج- % 5/97         د- % 90

18-توان یک وسیله ی برقی 12 کیلو وات است این وسیله وزنه 600 نیوتون را در زمان 4 ثانیه تا چه ارتفاعی بالا می برد؟(88-87)    

    الف- 8/0     ب- 80          ج- 8         د- 16

19- اگر زمان انجام کار در یک ماشین نصف شود توان آن چند برابر خواهد شد؟(80-79)

الف- نصف               ب- دوبرابر                 ج- یک چهارم             د- چهار برابر

20-به ماشینی 700 ژول انرژی داده شده است. مقدار کار مفید این ماشین چه مقدار می تواند باشد؟ (75- 74 )

الف- 700 ژول       ب- 1    اسب بخار      ج- 75 ولت بر ثانیه     د- هیچکدام          

21-: یک جعبه 20 کیلو گرمی را با نیروی 300 نیوتون در راستای نیرو 4 متر جابجا می کنیم کارانجام شده چند ژول است؟

الف- 80                      ب- 800                 ج- 1200                       د- 2000

22- شخصی به وزن 500 نیوتون یک بسته 10 کیلوگرمی را از 10 پله که ارتفاع هر پله 30 سانتی متر است بالا می برد کار مفید انجام شده چند ژول است؟

الف- 1500               ب- 300            ج- 18000              د- 1530

23- دانش آموزی کیف خود را که 25 نیوتون وزن داردرا در ارتفاع 5/1متری از سطح زمین نگه   داشته است . او چقدر کار انجام می دهد؟(69-68)

الف- 5/37        ب- 75/3          ج- کاری انجام نداده است             د- نصف وزن کیفش

24-به ماشینی 700 ژول انرژی داده شده است. مقدار کار مفید این ماشین چه مقدار می تواند باشد؟ (75- 74 )

الف- 700 ژول     ب- 1    اسب بخار      ج- 75 ولت بر ثانیه     د- هیچکدام    

25- کارگری به جرم 50 کیلوگرم جعبه 20 کیلوگرمی را از ساختمان به ارتفاع 7 متر بالا می برد. در این صورت کار مفیدی انجام داده برابر است با: (77-76)

الف- 1000 ژول             ب- 3500ژول             ج- 1400 ژول       د- 4900 ژول

26- وزن جعبه ای 98 نیوتون است جرم آن چقدر است؟ (80-79)

الف- 1 نیوتون          ب- 1  کیلوگرم       ج- 10 کیلوگرم          د- 10 نیوتون

27–در ماشینی که بازده آن «یک» است با صرف نظر از اصطکاک کدام رابطه صادق است؟(86-85)

الف- کار داده شده<کار مفید                      ب- کار داده شده <کار مفید 

  ج- کار داده شده = کار مفید                       د- کار داهده شده >کار مفید

28- به وسیله ی یک تلمبه ی برقی در هر دقیقه از چاهی به عمق 6 متر ،5 متر مکعب آب بالا کشیده می شود .توان تلمبه چند کیلو وات است؟(71-70)

الف- 50                ب- 500                  ج- 5000              د-  5             

29- سرعت در مقدار ......... تأثیر ندارد امامقدار.......... به سرعت بستگی دارد. (76-75)      

  الف- توان، انرژی     ب- توان، کار        ج- کار، توان         د- کار، انرژی

30- به ماشینی 150 ژول کار داده ایم ماشین 30 ژول را صرف غلبه بر اصطکاک کرده است،بازده این ماشین چقدر است؟(73-72)

الف- 75 درصد                   ب- 25 درصد             ج- 25 درصد            د- 0 درصد

31- اگر زمان انجام کار در یک ماشین نصف شود توان آن چند برابر خواهد شد؟(80-79)

الف- نصف               ب- دوبرابر                 ج- یک چهارم             د- چهار برابر

32- موتوری به توان 20 اسب بخار وزنه 1472  نیوتون را در هر ثانیه 2 متر تا چه ارتفاعی می تواند بالا ببرد؟(70-69)

الف- 10 متر       ب- 15 متر                ج- 20 متر                         د- 12 متر

33- اگر توان 3 کیلو وات و مدت زمان انجام کار توسط این ماشین یک پنجم  دقیقه باشد،انرژی مصرفی چند ژول است؟(85-84)

الف- 36                  ب- 15000                ج-  36000                د- 6000

34-توان یک وسیله ی برقی 12 کیلو وات است این وسیله وزنه 600 نیوتون را در زمان 4 ثانیه تا چه ارتفاعی بالا می برد؟(88-87) 

  الف- 8/0     ب- 80          ج- 8         د- 16

35- هنگامی یک ماشین موجب صرفه جویی در نیرو می شود که مزیت مکانیکی ........... باشددر این صورت بازوی مقاوم ........... بازوی محرک خواهد بود. (76-75)

الف- کمتر از یک و بزرگتر                         ب- کوچکتر از یک و کمتر

ج- بیشتر از یک،بزرگتر                             د- بیشتر از یک، کوچکتر

36-در یک ماشین نیروی محرک 50 نیوتون است و مقدار کار مفید 200 ژول است در صورتی که بازده 80 درصدباشد مسافت نیروی محرک برابر است با: (70-69)

الف- 5 متر               ب- 8  متر                 ج- 6 متر                    د- 2 متر

37- به کمک یک قرقره مرکب با بازده % 90  یک وزنه 200 نیوتونی به بالا کشیده می شود . برای جابجایی وزنه به اندازه 2 متر،نیروی محرک چقدر بایدجابجا شود؟(75- 74 )

الف- 1  متر                 ب- 4   متر         ج- 4/4 متر             د- 6/3   متر

38- بازده ماشینی 75 در صد است اگر مقدار کار مفید این ماشین 300 ژول باشد کل کار داده شده ماشین چقدر بوده است؟(71-70)

الف-600 ژول         ب- 400 ژول             ج- 200 ژول      د- 375 ژول

39- اگر توان 3 کیلو وات و مدت زمان انجام کار توسط این ماشین یک پنجم  دقیقه باشد،انرژی مصرفی چند ژول است؟(85-84)

الف- 36                  ب- 15000                ج-  36000                د- 6000

40-توان یک وسیله ی برقی 12 کیلو وات است این وسیله وزنه 600 نیوتون را در زمان 4 ثانیه تا چه ارتفاعی بالا می برد؟(88-87) 

    الف- 8/0     ب- 80          ج- 8         د- 16

41- هنگامی یک ماشین موجب صرفه جویی در نیرو می شود که مزیت مکانیکی ........... باشددر این صورت بازوی مقاوم ........... بازوی محرک خواهد بود. (76-75)

الف- کمتر از یک و بزرگتر                                 ب- کوچکتر از یک و کمتر

ج- بیشتر از یک،بزرگتر                                    د- بیشتر از یک، کوچکتر

42-در یک ماشین نیروی محرک 50 نیوتون است و مقدار کار مفید 200 ژول است در صورتی که بازده 80 درصدباشد مسافت نیروی محرک برابر است با: (70-69)

الف- 5 متر               ب- 8  متر                 ج- 6 متر                    د- 2 متر

43- به کمک یک قرقره مرکب با بازده % 90  یک وزنه 200 نیوتونی به بالا کشیده می شود . برای جابجایی وزنه به اندازه 2 متر،نیروی محرک چقدر بایدجابجا شود؟(75- 74 )

الف- 1  متر                 ب- 4   متر              ج- 4/4 متر                د- 6/3   متر

44- بازده ماشینی 75 در صد است اگر مقدار کار مفید این ماشین 300 ژول باشد کل کار داده شده ماشین چقدر بوده است؟(71-70)

الف-600 ژول                 ب- 400 ژول                ج- 200 ژول      د- 375 ژول

45- اگر کار غیر مفید در ماشینی 800 ژول و کار مفید آن 1200 ژول باشد بازده ماشین چقدر است؟(80-79)

الف- 60 درصد         ب- 6/66 درصد          ج- 50 درصد               د- 15 درصد

46- به یک موتور گرمایی 20 کالری گرما داده ایم اگر بازده این ماشین % 40 باشد چه مقدار کار مفید از این ماشین می توانیم بگیریم ؟(82-81)

الف- 1125 ژول                ب- 875 ژول        ج- 44/33 ژول          د- 800 ژول

47- ماشینی با بازده 75 در صد ،چندژول کارمفیداز4000ژول انرژی فراهم شده می تواند انجام دهد؟(72-71)

الف- 1500            ب- 2000           ج- 2500             د- 3000                      

48- کدام یک از واحد های زیر واحد توان نیست؟(85-84)

الف- ژول بر ثانیه             ب- پاسکال           ج- نیوتون متر بر ثانیه           د- قوه ی اسب

49-اگر کل انرژی داده شده به یک ماشین 200 ژول و کار غیر مفید آن 80 ژول باشد بازده ماشین چقدر می شود؟

الف- 60 %                        ب- 54%          ج- 40%                 د- 80%

50- پسری به وزن  500نیوتون از 10 پله که ارتفاع هر پله 30 سانتمتر است در مدت 5 ثانیه بالا می رود توان این شخص چند وات است؟

الف- 30 وات           ب- 3 وات              ج- 3000 وات           د- 300وات

علوم سوم      بخش سوم     فصل ششم(ماشین های ساده قسمت اول)

1- کدام گروه از ماشین های زیر،همگی از یک خانواده اند؟(75- 74 )

الف- تبر،دیلم ، چکش                                           ب- قیچی،دربطری باز کن،قند شکن   

 ج- بیل ، رنده ، پارو                                                د- کوک ساعت، کلید، پروانه پنکه

R

               E 2-در شکل مقابل ،مزیت مکانیکی چقدر است؟ (75-74 )                        5             3                  الف- 10               ب-   5                                                                                             

             ج- 5/2                     د- 4/ 0                                                                           

3-ماشین ساده ای که دارای اصطکاک است بازده آن:                     (75- 74 )                     

الف- صفر است      ب- بیشتر از یک است    ج- کمتر از یک است             د- یک است

4- در کدامیک از ماشینهای زیر نیرو های محرک و مقاوم حرکت می کنند اما ماشین ثابت است؟

الف- سطح شیب دار    ب- گوه     ج- چرخ ومحور     د- قرقره       (77-76)

5-درکدامیک ازسطح های زیرکمترین مقدارنیرو را برای بالا بردن یک جسم لازم داریم(78-77)

الف- طول سطح شیب دار 15 متر وارتفاع 2 متر 

  ب- طول سطح شیب دار 5 متروارتفاع 2 متر

ج- طول سطح شیب دار 10 مترو ارتفاع 4 متر  

ج- طول سطح شیب دار 20 متر و ارتفاع 4 متر

6- اگر قطر قرقره ی ثابتی 3 برابر شود مزیت مکانیکی آن .............. (84-83)

الف-3 برابر می شود.     ب- 5/1 برابر می شود.   ج- تغییری نمی کند.    د- تغییر می کند.  

7-در پاروی قایقی تکیه گاه: (69-68)

الف- در بالای پارواست   ب- در وسط پارو است    ج- در آب است    د- بین دو نیرو است

چقدر است؟(80-79)C تا B8- در شکل مقابل نیروی محرک برای بالا بردن بار از نقطه 

        C250                                                                                  N1300            ب-    Nالف-

R 6500=N 500                               N 2500              د-  N  ج-

A                                          B       B C= 13  cm                  A C= 5  cm                                 

9- در کدام یک از ماشین های زیر نیروهای محرک و مقاوم حرکت دارند،اما ماشین ثابت است؟

                                                                                                                                        (81-80)

الف-                          ب-                ج-                               د-


 

10- طول اهرمی 2 متر و مزیت مکانیکی آن برابر 4 می باشد،اگر تکیه گاه بین دو نیرو باشد طول       بازوی محرک و مقاوم آن به ترتیب کدام است؟(81-80)

الف- 160 و 40           ب- 40 و 120              ج- 80 و 160             د- 50 و 150

11 – کدام ماشین افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو ایجاد می کند؟ (82-81)

     E      

الف-                       ب-                                    ج-                                     د-

    E                                            E                    E                                     


12- برای اینکه در یک سطح شیب دار ،نیروی محرک کمتری مصرف شود باید..........    (85-84)

الف- نسبت طول به ارتفاع بیشتر شود.              ب- نسبت ارتفاع به طول بیشتر شود.

ج- طول و ارتفاع هر دو زیاد شود.                 د- طول با ارتفاع مساوی باشد.

13- کدام گروه از وسایل زیر با افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو به ما کمک می کنند؟(74-73)

الف- قیچی آهن بری،چرخ چاه،موچین          ب- پتک،قرقره پرچم،در قوطی باز کن

ج- دیلم، انبر ،تبر                                  د- راکت تنیس،قیچی کاغذ بری ،جارو

14- در کدام تصویر تعادل بین دو وزنه ی 10 کیلو گرمی و 5 کیلو گرمی ایجاد می شود؟(87-86)

       10 K             5 Kg          ب               10 Kg                 5 Kg           

الف


                                                                                            ج 

10 K g              5 Kg                             10 Kg              5 Kg      

ج                                                   د

15-درشکل مقابل تکیه گاه کجای اهرم قرارگیردتامزیت مکانیکی اهرم مساوی 2 شود؟(84-83)

Rالف – در 20 سانتیمتری از نیروی مقاوم                                           

E  120            cm  ب-در 30 سانتیمتری از نیروی محرک                                                    

  ج- در 40 سنتیمتری از نیروی مقاوم

 د- در 40 سانتیمتری از نیروی محرک

16- در قرقره ی مرکبی که از دو قر قره ی ثابت و دو قرقره ی متحرک تشکیل شده است ،اگر نیروی محرک 10 نیوتون باشد نیروی مقاوم چقدر است؟(69-68)

 الف- 40                         ب- 5                            ج- 10                     د-  20

                   E R17- نمودار مقابل مربوط به کدام یک از وسایل زیر است؟(86-85)                                        

الف- قیچی کاغذ بری       ب- انبر یخ        ج- فندق شکن          د- چرخ دستی

18- «کلید درب» جزء کدامیک از ماشین های ساده محسوب می شود؟(71-70)

الف- اهرم              ب- قرقره                ج- چرخ و محور             د- پیچ

19- برای اینک چرخاندن اتومبیل آسانتر باشد چه باید کرد؟(73-72)

الف- قطر فرمان باید کوچکتر باشد                ب- قطر میله فرمان بزرگتر باشد

ج- قطر فرمان باید بزرگتر باشد                 قطر فرمان بزرگترو قطر میله کوچکتر باشد

6cm                                                                                                            محیط دور

20- در شکل مقابل با صرف نظر از اصطکاک با نیروی 10 نیوتون بر

چه نیروی می توان غلبه کرد؟(71-70)                                           3 میلی متر

 الف- 200نیوتون    ب- 20 نیوتون       ج- 60 نیوتون      د- 2 نیوتون

21- محل تکیه گاه در قرقره متحرک و چرخ ومحوربه ترتیب کجاست؟

الف- روی محور–داخل شیار  ب-مرکز-روی محور   ج-داخل شیار-مرکز   د-مرکز-داخل شیار

22- یک گوه به ضخامت 3  سانتی متر دارای مزیت مکانیکی 5 است اگرطول گوه 6 سانتی متر این مقدار کمترباشدمزیتمکانیکی آن راچقدراست؟

الف- 1              ب- 15               ج- 18                    د- 3

علوم سوم       بخش سوم      فصل ششم(ماشین های ساده قسمت دوم)

R

               E 1-در شکل مقابل ،مزیت مکانیکی چقدر است؟ (75-74 )                        5             3                  الف- 10               ب-   5                                                                                            

             ج- 5/2                     د- 4/ 0                                                                            

2- میله ی آهنی به طول 5/1 متر به عنوان دیلم بکار می بریم طول بازوی مقاوم چقدر باید باشد تا مزیت مکانیکی آن برابر 5 شود؟ (76-75)

الف- 20                    ب-25                     ج- 50                            د- 125

3- به وسیله ی کدامیک ازماشینهای زیرمی توان بانیروی کم نیروی بیشتری بوجودآورد؟ (77-76)

الف- چوگان              ب- دیلم             ج- راکت تنیس        د- دوچرخه

ج- طول سطح شیب دار 10 مترو ارتفاع 4 متر          ج- طول سطح شیب دار 20 متر و ارتفاع 4 متر

4- چرخ و محوری که مزیت مکانیکی آن کمتر از یک است نیروی محرک بر کدام قسمت وارد می شود و چگونه به ما کمک می کند؟(79-78)

الف- چرخ،افزایش نیرو                                          ب- محور،افزایش نیرو   

 ج- چرخ،افزایش سرعت و مسافت                        د- محور،افزایش سرعت و مسافت

5-در کدام یک از گوه های زیر بیشترین مقدار نیرو مصرف می گردد؟(79-78)

5cm و ارتفاع  2mmب- ضخامت                    10cm و ارتفاع  2mmالف- ضخامت

5cm   و ارتفاع  4mm                                 د- ضخامت  10cm و ارتفاع  4mmج- ضخامت

چقدر است؟(80-79)       C تا B6- در شکل مقابل نیروی محرک برای بالا بردن بار از نقطه 

        C250                                                                                 N1300            ب-    Nالف-

R 6500=N 500                               N 2500              د-  N  ج-

A                                          B       B C= 13  cm                  A C= 5  cm                                 

  7- طول اهرمی 2 متر و مزیت مکانیکی آن برابر 4 می باشد،اگر تکیه گاه بین دو نیرو باشد طول       بازوی محرک و مقاوم آن به ترتیب کدام است؟(81-80)

الف- 160 و 40           ب- 40 و 120              ج- 80 و 160             د- 50 و 150

8 – کدام ماشین افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو ایجاد می کند؟ (82-81)

     E    

الف-                           ب-                              ج-                                       د-

    E                                                                                        E                                 


9- اگر مقدار نیروی وارد بر یک ماشین نصف شود و مقدارجابجایی ماشین 4 برابر شود مقدار کار

انجام شده چقدر می شود؟ (84-83)

الف- مقدار کار 4 برابر می شود.                       ب- مقدار کار تغییری نمی کند.

ج- مقدار کار 2 برابر می شود .                        د- مقدار کار نصف می شود.

10- کدام گروه از وسایل زیر با افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو به ما کمک می کنند؟(74-73)

الف- قیچی آهن بری،چرخ چاه،موچین           ب- پتک،قرقره پرچم،در قوطی باز کن

ج- دیلم، انبر ،تبر                                     د- راکت تنیس،قیچی کاغذ بری ،جارو

11- برای اینک چرخاندن اتومبیل آسانتر باشد چه باید کرد؟(73-72)

الف- قطر فرمان باید کوچکتر باشد                ب- قطر میله فرمان بزرگتر باشد

ج- قطر فرمان باید بزرگتر باشد                     د- قطر فرمان بزرگترو قطر میله کوچکتر باشد

E                R 12- نمودار مقابل مربوط به کدام یک از وسایل زیر است؟(86-85)                         

الف- قیچی کاغذ بری       ب- انبر یخ        ج- فندق شکن          د- چرخ دستی

13- کدام یک از جملات زیر درباره ماشین های ساده زیر صحیح است؟(86-85)

الف- هر چه نسبت بازوی مقاوم به بازوی محرک بیشتر باشد افزایش نیرو بیشتر است.

ب- جابچایی نیروی مقاوم در سطح شیب دار طول شیب است.

ج- تیغه قیچی نوعی پیچ است.

د- از ترکیب پیچ و گوه ،مته به وجود می آید.

14-درشکل مقابل تکیه گاه کجای اهرم قرارگیردتا مزیت مکانیکی اهرم مساوی 2 شود؟ (84-83)

Rالف – در 20 سانتیمتری از نیروی مقاوم                             

E  120            cm  ب-در 30 سانتیمتری از نیروی محرک                                                    

  ج- در 40 سنتیمتری از نیروی مقاوم

 د- در 40 سانتیمتری از نیروی محرک

15- در قرقره ی مرکبی که از دو قر قره ی ثابت و دو قرقره ی متحرک تشکیل شده است ،اگر نیروی محرک 10 نیوتون باشد نیروی مقاوم چقدر است؟(69-68)

 الف- 40                         ب- 5                            ج- 10                     د-  20

16-  - اگردریک ماشین چرخ ومحورنیروی محرک برمحورونیروی مقاوم برچرخ وارد شود این ماشین:

الف- موجب تغییرجهت نیرومی شود           ب- موجب افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو می شود

ج-موجب افزایش نیرو می شود.  د- موجب افزایش نیروو افزایش سرعت ومسافت اثرنیرومی شود  

17- «کلید درب» جزء کدامیک از ماشین های ساده محسوب می شود؟(71-70)

الف- اهرم              ب- قرقره                ج- چرخ و محور             د- پیچ

6 cm                                                                                                             محیط دور

18- در شکل مقابل با صرف نظر از اصطکاک با نیروی 10 نیوتون بر

چه نیروی می توان غلبه کرد؟(71-70)                                           3 میلی متر

 الف- 200نیوتون    ب- 20 نیوتون       ج- 60 نیوتون      د- 2 نیوتون

19- مزیت مکانیکی ماشینهای چرخ ومحور از کدام رابطه به دست می آید؟73-72)

الف- از تقسیم محیط چرخ بر محیط محور          ب- از تقسیم قطر چرخ بر قطر محور

ج- از تقسیم شعاع چرخ بر شعاع محور                د- موارد الف و ب وج صحیح است

20- یک قرقره ساده ثابت کدام عمل را انجام می دهد؟

الف- نیروی محرک را چندبرابرمی کند             ب- راستای نیروی محرک را تغییر می دهد

 ج- کاهش نیرو می دهد                                  د- تغییر مکان نیروی محرک را چند برابر می کند  

21- در یک پیچ پای آن 1 میلی متر وقطرش 1 سانتی متر است مزیت آن چقدر است؟

الف- 3                 ب-    1                  ج- 30                  د-        1

                                 3                                                      30

1- از روغن ترمز به عنوان یک مایع استاندارد ترمز روغنی استفاده می شود زیرا فشاری که به یک نقطه ی آن وارد می شود ...........      (83-82)

الف-به یک نسبت به همه جای آن واردمی شود.

  ب-به دیواره و کف ظرف یکسان وارد می شود.

ج- به همه جای آن منتقل می شود.   

د-به برخی ازنقاط آن باشدت بیشتری واردمی شود.

2- در صورتی که نیروی وارد شده بر یک سطح دو برابر و مساحت آن نصف شود مقدار فشار چه تغییری می کند؟

الف-ثابت می ماند     ب- نصف می شود   ج- دو برابر می شود    د- چهار برابر می شود

 

3- از روغن ترمز به عنوان یک مایع استاندارد ترمز روغنی استفاده می شود زیرا فشاری که به یک نقطه ی آن وارد می شود...........     (83-82)

 الف-به یک نسبت به همه جای آن واردمی شود.  

ب-به دیواره ی کف ظرف یکسان وارد می شود.  

ج- به همه جای آن منتقل می شود.     

د-به برخی ازنقاط آن باشدت بیشتری واردمی شود

4- اگردرفشارثابت دمای مقدلرمعینی گازرابالاببریم.کدام یک ازگزینه ها ی زیر درباره آن درست است؟

الف-حجم آن کم می شود                      ب- چگالی آن کم می شود 

   ج- چگالی آن زیاد می شود                 د- حجم وچگالی آن زیاد می شود

5- وقتی دهانه بالای یک پیپیت را با انگشت ببندیم به کدام علت آب درون پیپیت نمی ریزد؟

الف- اگر آب بیرون بریزدخلأ  ایجاد می شود

  ب- درون پیپیت درفضای بالای آب هوا وجودندارد

ج- هوا ازسوراخ پایین به آب فشار وارد می کند

    د- هر سه مورد

6- کدام یک از گزینه های زیر درست است

الف- فشارهوابه دلیل وزن ستونی ازهوا است کهدربالای سرما قرار دارد.

ب- مادرکف اقیانوسی ازهوابه سر می بریم

ج- هر چه ازسطح دریا بالا رویم فشار هوا کمتر می شود

د- همه مارد درست است

فصل 8

1- از کدام روش برای باردار کردن فلزات می توان استفاده کرد؟(87-86)

الف- مالشی     ب- القایی           ج- القایی و مالشی          ج- به نوع فلز بستگی دار

2- بروز صاعقه یاآذرخش در کدام یک از مکان های زیر کم تر اتفاق می افتد؟(87-86)

الف- کویری مرطوب    ب- کوهستانی مرطوب      ج- کویری خشک      د- کوهستانی خشک  3- بارهای الکتریکی در میله ی پلاستیکی باردار و بادکنک باردار......... (86-85)               الف- هم نام و یکدیگر را دفع می کنند           ب- ناهمنام هستند و یکدیگر را جذب می کنند

ب- ناهمنام هستند و یکدیگر را دفع می کنند         د- همنام هستند و یکدیگر را جذب می کنند

4- یک شانه پلاستیکی را با موی سرمالش می دهیم

الف- شانه دارای بارالکتریکی مثبت می شود   ب- موی سر دارای بار الکتریکی منفی می شود

ب- شانه بار الکتریکی منفی پیدا می کند       د- هردودارای بارالکتریکی مثبت می شوند

5-یک میله ی شیشه ای راباپارچه ابریشمی مالش می دهیم وآن رابه آرامی به کلاهک برق نما یی که بار مثبت دارد نزدیک می کنیم .چه تغییری در انحراف ورقه های آن ایجاد می شود؟

الف- ورقه ها بسته می شود و به همان حالت می ماند. (85-84)

ب- انحراف ورقه ها زیادتر می شود.

ج- بعد از نزدیک شدن هیچ تغییری رخ نمی دهد.

د- ابتدا به هم نزدیک و سپس دور می شود.

6- کدام گزینه زیر صحیح است؟(85-84)

الف- اجسام نارسانا را به روش القای بار الکتریکی ،باردار می کنند.

ب- جهش الکترون ها از یک جسم به جسم دیگر را تخلیه ی الکتریکی گویند.

ج- دو جسمی که بار ناهمنام دارند،نیروی رانشی بر هم وارد می کنند.

د- نیروی الکتریکی موجود بین جسم های باردار همیشه ربایشی است.

7- دراجسام رسانای فلزی عانل انتقال بارالکتریکی کدامند؟

الف- همه الکترون ها ی فلز اعم از آزادووابسته به اتم ها           ب- الکترون ها و هسته با هم

ج- هسته ها که دارای بارالکتریکی مثبت هستند                        د- الکترون های آزاد

8--درروش القاءهمواره بارجسم ........ القا کن می شودودرروش تماس بار..... جسم درتماس است. (83-82)

الف- مخالف- موافق    ب- مشابه – مخالف     ج- مخالف- مخالف    د- موافق-موافق      

9- یک شانه پلاستیکی را با موی سرمالش می دهیم؟

الف- شانه دارای بارالکتریکی مثبت می شود    ب- موی سر دارای بار الکتریکی منفی می شود

شانه بار الکتریکی منفی پیدا می کند              د- هردودارای بارالکتریکی مثبت می شوند

10 جنبش الکتون های آزاد در فلزات باعث می شود که:

الف- رسانای الکتریسیته باشند                                  ب- رسانای گرما باشند

ج- رسانای الکتریسیته و گرما باشند                           د- نارسانا باشند

11-الکتوسکوپی دارای بارمثبتاست جسم بارداری را به آرامی به کلاهک آن نزدیک می کنیم ورقه های آن از هم بازتر می شوند این جسم کدام نوع بار الکتریکی را دارد؟

الف- مثبت       ب- منفی             ج- مثبت و منفی به مقدار مساوی          د- غیر مشخص

- به وسیله ی الکتوسکوپ کدام یک از موارد زیر را می توان تشخیص داد؟

الف- بارالکتریکی        ب- نوع بارالکتریکی     ج- مقدار بارالکتریکی      د- هر سه مورد

12- اگر یک میله شیشه ای را با پارچه ابریشمی مالش دهیم کدام حالت رخ می دهد؟

الف- میله بار الکتریکی مثبت پیدا می کند و پارچه بدون بار می ماند

ب- میله بار الکتریکی مثبت و پارچه بار الکتریکی منفی پیدا می کند.

ج- میله بار الکتریکی منفی و پارچه بار الکتریکی مثبت پیدا می کند

د- میله بار الکتریکی منفی پیدا می کند و پارچه بدون بار می ماند.

13- جسمی با بار مثبت را به کلاهک الکتوسکوپ بدون باری نزدیک می کنیم و بدون تماس با

کنارش نگه می داریم و ملاحظه می شود که ورقه های الکتوسکوپ بازشده در این حالت بار کلاهک وبارورقه ها به ترتیب عبارتند از:

الف- مثبت- مثبت        ب- مثبت-منفی        ج- منفی – مثبت           د- منفی – منفی

14-وقتی دو جسمم جامد در اثر مالش به یکدیگر دارای بار الکتریکی می شوند در این عمل:

الف- پروتون ها و الکترون ها در دو جسم با هم مبادله می شوند.

ب- نوترون های یک جسم به جسم دیگر انتقال می یابد.

ج- الکترون های یک جسم به جسم دیگر انتقال می یابد.

د- پروتون ها ی یک جسم به جسم دیگر منتقل می شوند.

15- وقتی به یک رسانای الکتریکی که روی یک پایه ازعایق قرارداردبارالکتریکی بدهیم این بار:

الف-تماماًدریک نقطه داخل رسانا جمع می شود    ب-بطوریکنواخت در تمام حجم رساناپخش می شود

ج- کمی از آن روی سطح رسانا پخش می شود     د- تمامًروی سطح رسانا جمع می شود

16- درهسته یک اتم عامل پایداری هسته کدام است؟

الف- نیروی دافعه بین پروتون ها                     ب- نیروی هسته ای  

  ج- نیروی دافعه بین الکترون ها                    د- نیروی جاذبه بین الکترون ها و پروتون ها

17- - وقتی دو جسم را به هم مالش می دهیم:

لف- یکی از دو جسم باردار می شود

ب - هردوجسم بار مشابه پیدا می کنند.  

ج-دو جسم دارای بار با اندازه های متفاوت می شوند

د- دو جسم دارای دو نوع بارالکتریکی با اندازه های مساوی می شوند

18-هنگامی که یک جسم در اثر مالش بار منفی پیدا می کند:

الف- پروتون های جسم افزایش می یابند.   ب- الکترون های جسم کم می شوند

ج- الکترون های جسم افزایش می یابد        د- نوترون های جسم زیاد می شود.

فصل 9

- از یک وسیله برقی 12  اهمی که با 6 ولت کار می کند ،چند آمپر جریان می گذرد؟(72-71)

الف- 2/0                    ب- 5/0                     ج- 2                         د- 5

2- مس را برای کدامیک از مواد زیر به کار می بریم؟(72-71)

الف بخش گرما ده               ب- لامپ                   ج- اطو                       د- سیم های رابط

3- کدامیک از وسایل زیر تولید جریان الکتریسیته نمی کند؟(77-76)

 الف- پیل                  ب- باطری                      ج- توربین                    د- ژنراتور

4- در کدام وسیله ی زیر از تغییر خاصیت مغناطیسی«آهن ربایی» برای ایجاد انرژی مکانیکی استفاده شده است؟(83-82)

 الف- موتور الکتریکی – چرخ آبی                                 ب- چرخ آبی و زنگ اخبار

  ج -  موتور گرمایی  ، زنگ  اخبار                                   د- موتور الکتریکی،زنگ اخبار

5-درمداری لامپ40 اهمی باشدت جریان20آمپروجوددارد.اختلاف پتانسیل آن لامپ ....ولت است و

اگرمقاومت نصف شو با همان اختلاف پتانسیل .......... آمپر جریان از لامپ خواهد گذشت؟(84-83)

الف- 800،40            ب- 800،8000            ج- 200،8              د- 800،40            

6-کدام نمودارزیردر رابطه با اختلاف پتانسیل وشدت جریان دریک رسانا،درست است؟(88-87)

الف-                             ب-                          ج-                                             د-

  V                                                   V                                V                          V                           

                        I                                          I                                    I                              I      

7-درمداری لامپ40 اهمی باشدت جریان20آمپروجوددارد.اختلاف پتانسیل آن لامپ ....ولت است و اگرمقاومت نصف شود با همان اختلاف پتانسیل .......... آمپر جریان از لامپ خواهد گذشت؟

الف- 800،40            ب- 800،8000            ج- 200،8              د- 800،40              (84-83)

8- مقاومت الکتریکی یک رشته سیم درون لامپ زمانی که روشن می شود.......              (87-86)

الف- افزایش می یابد         ب- کاهش می یابد         ج- تغییری نمی کند           د- صفر می شود

9- در اثر عبور الکترونها در یک رسانا با ذره های آن که در حال ارتعاش هستند بر خورد کرده و انرژی گرمایی تولید می شود که آن را ................... می نامند. (83-82)

الف-مقاومت گرمایی       ب- اختلاف پتانسیل        ج-شدت جریان        د-مقاومت  الکتریکی       

10 –در ساخت آهن ربا به طریق مالشی ،انتهای تیغه که محل برداشتن قطب مالش دهنده است چه قطبی می باشد؟(87-86)

N    د- قطبS الف- مخالف قطب مالش دهنده   ب- هم نام با قطب مالش دهنده   ج-قطب

12- در یک وسیله برقی اگر اختلاف پتانسیل مدار 165 ولت باشد و جریانی به شدت 15 آمپر از آن

عبور کند مقاومت مدار چند اهم است؟(70-69)

الف- 15    اَهم                ب-   13    اَهم                ج-  11    اَهم                    د-5/10    اَهم

13- در اطوی برقی برای تولید گرمای بیشتر کدامیک از عوامل زیر را افزایش می دهیم؟(72-71)

الف-  مقاومت               ب- جریان                ج- زمان                   د- هر سه مورد

 ،یک سوم  مقاومت  A 14- از مدار زیر جریانی برابر 5 آمپر با فشار 200 ولت عبور می کند مقاومت

 چقدر است؟(76-75) A می باشد،مقاومت    B

                                                                                                                                   200   ولت


الف- 10         ب- 20         ج- 30         د-  40    

15- از مداری که مفاومت آن 15   اهم و اختلاف پتانسیل60 ولت چه مقدار جریان می گذرد؟اگر مقاومت 18  اهم شودباهمان شدت جریان ،ولتاژچه مقدار تغییر می کند؟َ(78-77)

الف- 4 آمپرو 72 ولت     ب- 6 آمپرو 2/7 ولت     ج- 4 ولت و 72 آمپر    د- 27 آمپرو 40 ولت

16- مقاومت لامپ یک چراغ قوه با بر چسب 6/3 ولت و 3/0 آمپر هنگام روشن شدن چقدر است؟

الف- 12 اهم                ب- 8/10   اهم          2/3 اهم                 د- 85/0 اهم

17- مقاومت الکتریکی یک لامپ معمولی وقتی که خاموش است:

الف- صفر است                                                 ب- کمتر از زمان روشن بودن است   

 ج- بیشتر از زمان روشن بودن آن است            د- برابر با زمان روشن بودن آن است.

18-ولت سنج و آمپرسنج چگونه در مدار قرار می گیرند؟

الف-هردوسری                                                            ب-ولت سنج سری-آمپرسنج موازی

16- مقاومت لامپ یک چراغ قوه با بر چسب 6/3 ولت و 3/0 آمپر هنگام روشن شدن چقدر است؟

الف- 12 اهم                ب- 8/10   اهم          2/3 اهم                 د- 85/0 اهم

17- مقاومت الکتریکی یک لامپ معمولی وقتی که خاموش است:

الف- صفر است                                                 ب- کمتر از زمان روشن بودن است   

 ج- بیشتر از زمان روشن بودن آن است            د- برابر با زمان روشن بودن آن است.

18-ولت سنج و آمپرسنج چگونه در مدار قرار می گیرند؟

الف-هردوسری                                                            ب-ولت سنج سری-آمپرسنج موازی

ج-آمپرسنج سری-ولت سنج موازی                            د-هردوموازی