گنجینه سؤالات ورود به دبیرستان نمونه درس علوم تجربی  سال سوم

            بخش چهارم           

1- کدامیک از چانوران زیر به روش ترمیم تولید مثل می کند؟(69-68)

الف- ستاره دریایی              ب- خرچنگ            ج- مخمر         د- ئیدر

2- کدامیک از این غدد داخلی بدن بیشتر در تنظیم رشد بدن دخالت دارد؟( 70-69)

الف- لوزالمعده        ب- تیروئید              ج- هیپوفیز       د- جگر

3- کدامیک از جانداران زیر به روش جوانه زدن تولید مثل می کنند؟(70-69)

الف- ئیدر               ب- باکتری                ج- ستاره دریایی        د- آمیب

4- کدام یک از آنزیم های زیر قند خون را تنظیم می کند؟

الف- پتیالین                 ب- انسولین                 ج- هیپوفیز                   د- تیروئید

5- غدد داخلی غددی هستند که : (72-71)

الف- شیره گوارشی ترشح و داخل لوله گوارشی می ریزند

ب- شیره گوارشی ترشح و داخل خون می ریزند

ج- هورمون ترشح و داخل لوله گوارش می ریزند

هورمون ترشح و داخل خون می ریزند

6- دو استخوان کمر بند شانه ای کدامند؟(73-72)

الف- جناغ و تر قوه      ب- جناغ و کتف        ج- ترقوه و کتف              د- شانه ای و کتف

7- مهمترین دستگاه به حرکت در آوردن بدن آدمی کدام است؟(73-72)

الف- دستگاه عصبی   ب- دستگاه استخوان بندی   ج- دستگاه ماهیچه ای  د- دستگاه گردش خون

8-در مورد نخاع و مغز کدام صحیح است؟(74-73)

الف- در نخاع قسمت سفید در خارج ولی در مغز قسمت سفید در داخل است

ب- در نخاع ماده سفید در داخل ولی در مغز ماده سفید در خارج است

ج- در نخاع و مغز ماده سفید در داخل و ماده خاکستری در خارج

د- در نخاع و مغز ماده خاکستری در داخل و ماده سفید در خارج است

9- کدام مورد از نظر علمی صحیح است؟(74-73)

الف- همه پستانداران بچه زایند                                    ب- همه پرندگان تخمگذلرند

ج- همه خزندگان تخمگذارند                                       د- همه دوزیستان در آب تخم می گذارند

10- به نظر شما بین کدامیک از موارد زیر ارتباط جالب وجود دارد؟(74-73)

الف- بین شکل ظاهری گل و نوع گرده افشانی                    ب- بین ساقه گیاه و گرده افشانی

ج- بین ریشه گیاه و گرده افشانی                                        د- بین لوله های مویین و عمر گیاه

11- جهت جریان عصبی در یک سلول عصبص کدام است؟(75- 74 )

الف- از جسم سلولی به دندریت                               ب- از دندریت به جسم سلولی

ج- از آکسون به جسم سلولی                                   د- از آکسون به دندریت

12- کدام گیاهان نظیر ئیدر و ستاره دریایی تولید مثل می کنند؟(76-75)

الف- مخمر،  لوبیا       ب- آمیب، سیب زمینی     ج- مخمر،سیب زمینی     د- سیب، شمعدانی

13- کدامیک از اجزاء نر گل می باشد؟(77-76)

الف- کلاله                     ب- تخمدان               ج-  خامه                           د-  گرده

14- غده ای که در بدن شیره گوارش و هورمون ترشح می کند کدامیک است؟(77-76)

الف- جگر               ب- لوزالمعده                  ج- تیروئید                         د- هیپوفیز

15- موادی که لوزالمعده ترشح می کند...................                                           (77-76)

الف- انسولین،شیره ی لوزالمعده                      ب- انسولین،آدرنالین   

 ج- شیره ی لوزالمعده،صفرا                             د- انسولین،پیتالین

26- کدام قسمت مادگی به گیاهک تبدیل می شود؟(81-80 )

الف- کلاله                  ب- خامه                       ج- تخمدان                           د- بساک

27- کدام قسمت جزء بخش پوششی گل می باشد؟(82-81)

الف- گلبرگ              ب- پرچم                    ج- مادگی                   د- تخمک

28- کدام فعالیت توسط هورمون غده فوق کلیوی انجام نمی شود؟(82-81))

الف- تنظیم رشد بدن                                    ب- تنظیم کلسیم خون                                                 ج- اثربرفعالیت قلب                                    د- آماده سازی بدن برای مقابله با شرایط غیر عادی

29- کدام جاندار تولید مثل جنسی دارد؟(82-81)

الف- مخمر                   ب- باکتری                      ج- ذرت                          د قارچ

30-کدام یک از راه های تولید مثل زیر جنسی است؟(83-82)

الف- تولید دانه            ب- جوانه زدن               ج- پیوند زدن                     د- هاگ سازی

31- سلول تخم در گیاهان دانه دار بدین صورت تشکیل می شود که سلول نر در دانه ها ی گرده به کمک ............ راه خود را به تخمک باز می کندوبا آن ترکیب می شود. (83-82)

الف- حرکت مکانیکی       ب- تاژکهای متحرک         ج-آنزیم های حل کننده         د- مادگی

32- کدام یک ازگزینه های زیر جزءخصوصیات ماهیچه های غیر ارادی است؟(83-82)

الف- رنگ آن قرمز است.                                        ب- زود خسته می شود.

 ج- انقباض آم آرام است.                                         د- متصل به استخوان هاست.

33- تنظیم مقدار کلسیم و قند خون و فعالیت قلب ،جزء وظایف اصلی کدام غده ی داخلی است؟

الف- لوزالمعده      ب- فوق کلیوی        د- تیروئید       ج- هیپوفیز                            (83-82)

34- کدام گزینه زیر توضیح دهنده ی نقش آکسون است؟(83-82)

الف- پیام ها را فقط دریافت می کند ورشته طویلی است و به مغز متصل است.

ب- زایده ی طویل است و انتهای آن به سلول های ماهیچه ای و غدد ترشحی متصل است.

ج- تعداد زیادی  زایده های کوتاه و منشعب است و به ماهیچه ها متصل است.

د- زایده های بلند است که هم پیام و هم پاسخ را دریافت می کند.

35- کدام گزینه ی زیر جزء حالت فعالیت های مشترک هورمون ها نیست؟(83-82)

الف- اثرات خاصی روی سلولهای ویژه به نام اندام هدف می گذارد.

ب- توسط خون به همه جای بدن می رسند.

ج- به مقدار بسیار کم ساخته می شوند.

د- محل اندام هدف و تولید هورمون یک جاست.

36- کدام حیوان زیر لقاح خارجی دارد؟(83-82)

الف- شیر ماهی            ب- لاک پشت              ج- گنجشک            د- پروانه

37- مفصل های مچ دست از انواع ....... و مفصل بین دنده و جناغ سینه............است. (84-83)

الف- نیمه متحرک-ثابت                               ب- متحرکـ«گوی کاسه ای»-نیمه متحرک

ج- متحرک «لولایی»-ثابت                             د- متحرک«گوی کاسه ای»-متحرک«لولایی»

38 محرک خمیازه کشیدن ............ و پاسخ مردمک در نور زیاد .............آن است. (84-83) 

الف- ذرات معطر و تند-تنگ شدن قطر مردمک        ب- کاهش اکسیژن-تنگ شدن قطر مردمک

ج- کاهش اکسیژن- گشاد شدن قطر مردمک               د- افزایش اکسیژن- بسته شدن مردمک

39- در گربه جنین از طریق ....... و....... با بدن مادر خود در ارتباط است. (84-83) 

الف- رحم- جفت         ب- بند ناف- تخمک            ج- بند ناف – جفت    د- مویرگ ها – جفت

40 -کدام عضو زیر جزء دستگاه عصبی محیطی است؟(84-83) 

الف-بخش سطحی مخچه  ب-بصل النخاع     ج-بخش مهارت های عملی مخ      د- اعصاب ارتباطی

41- روش تولید مثل قارچ ..... و مخمر ها............ است. (84-83) 

الف- هاگ زایی- جوانه زدن                                  ب- هاگ زایی- پیوند زدن  

   ج- جدا کردن-جوانه زدن                                   د- تقسیم سلولی- قلمه زدن

42- ماهیچه های جدار مثانه و قاعده موها به ترتیب از کدام نوع هستند؟

الف- مخطط- صاف           ب- صاف- مخطط      د- مخطط- مخطط        ج- صاف- صاف

43- نسبت دادن صفتی به خود که در واقع فاقد آن هستیم تعریف کدام یک از واکنش های دفاعی زیر است؟(85-84)

الف- جایگزینی             ب- دلیل تراشی                ج- جبران نقص          د- انکار

44-مواد......باعث استحکام استخوان دربرابرفشارو........باعث مقاومت استخوان دربرابرضربه می شود

الف- کلسیم- فسفر   ب- کلسیم و فسفر-پروتئین      ج- پروتئین-کلسیم وفسفر د- پروتئین- ید

45- در جملات زیر به ترتیب به چه مفاهیمی اشاره شده است؟(85-84)

«شیلات شمال صید ماهی را در برخی از فصول سال ممنوع اعلام می کند.احتمال رشد در سلول تخم خرگوش بیشتراز ماهی است.لقاح در بسیاری از بی مهره ها خارجی است.»

الف- شرایط زمانی-امکان رشد تخم- شرایط مکانی

ب- شرایط مکانی-امکان رشد تخم-شرایط زمانی

ج- امکان رشد تخم-شرایط زمانی – شرایط مکانی

د- امکان رشد تخم- شرایط مکانی –شرایط زمانی

46- هاگ یک سلول ویژه برای تولید مثل است که می تواند به  تنهایی و به طور مستقل جاندار جدیدی را ایجاد کند.از این نظر هاگ شبیه ................ می باشد. (85-84)

الف- تخم                    ب- گامت                   ج- پرچم                 د- مادگی

47-کدام یک از موارد زیر باعث افزایش باران اسیدی می شود؟(85-84)

الف-قراردادن فیلترهایی در دودکش کوره ها          ب- استفاده از وسایل نقلیه و کارگاه های صنعتی

ج- استفاده بیشتر از انرژی بادومنابع تجدیدشدنی    د-بهره گیری از انرژی هسته ای برای تولید برق

48- تنظیم وضعیت عمومی بدن در شرایط دشوار جسمی و روحی وظیفه ی هورمون غده ی ........ است

الف- هیپوفیز            ب- تیروئید           ج- لوزالمعده          د- فوق کلیوی                       (85-84)

49 –کدام یک از اعمال زیر جزء اعمال انعکاسی (انعکاس) محسوب می شود؟(85-84)

الف- خمیازه کشیدن                      ب- تفکر                   ج- حرف زدن              د- راه رفتن

50- نورون حسی ………. و نورون رابط………..و نورون حرکتی………… دارد. (85-84)

الف- دندریت بلند-آکسون بلند-آکسون کوتاه            ب- آکسون بلند-دندریت کوتاه –آکسون بلند

ج- دندریت بلند- دندریت کوتاه-دندریت کوتاه         د- آکسون بلند-آکسون بلند- آکسون بلند

51- کدام یک از ماهیچه های زیر ماهیچه ی صاف است؟(86-85)

الف- ماهیچه ی قلبی                                  ب- ماهیچه ی پشت ساق پا

ج- ماهیچه ی روده                                     د- ماهیچه ی دو سر جلو بازو

- اندام هدف غده ی فوق کلیه…….و هیپوفیز……….و تیروئید……….. است. (85-84)

الف- پوست و قلب،سلول ها،انتهای استخوان های دراز 

 ب- سلول،انتهای استخوان های دراز-قلب و رگ خونی

ج-قلب و رگ خونی- انتهای استخوان دراز- سلول

د- قند خون- انتهای استخواندراز- سلول

53- کدام یک از اعمال زیر جزو اعمال انعکاسی است؟(86-85)

الف- ترشح بزاق                   ب- بلع غذا                    ج- دیدن                    د- فکر کردن

54- احمد به پدرش می گوید که از این پس می تواند مسئولیت خرید در منزل و واریز کردن فیش های بانکی را به عهده بگیرد،در این صورت احمد به چه بلوغی رسیده است؟(86-85)

الف- شرعی              ب- جنسی                 ج- اجتماعی                د- روانی

55-به لحاظ ساختمانی،درصورت آسیب دیدگی کدام بافت،ترمیم به کندی صورت می گیرد؟

الف-بافت استخوانی    ب-بافت ماهیچه ای     ج-بافت چربی       د-بافت غضروفی         (86-85)

56-شکل زیر مربوط به چه نوع نورونی است؟(86-85)

                                                                                      جهت جریان پیام عصبی


الف- حسی         ب- حرکتی              ج- رابط                د- رابط یا حرکتی

57- ذکدام یک از روابط زیر یک شبکه ی غذایی محسوب می شود؟(86-85)

الف- رابطه ی بین ماهی سفید وسخت پوستان داخل آب   

 ب- رابطه بین دانه گندم و موش و عقاب

ج- رایطه ی بین موجودات داخل یک برکه ی آب

د- رابطه بین یک پرنده و گیاه سبز

57- مفصل های نیمه متحرک به وسیله ی ........... در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.(87-86)

الف- بافت پیوندی              ب- زرد پی               ج- رباط               د- غضروف

58- نورونی که پیام ها را از اندام به مغز می رساند،کدام است؟(87-86)

الف-نورون حسی          ب- نورون حرکتی         ج- نورون رابط           د- نورون حسی و رابط

59- کدام یک از هورمون های زیر موجب ایجاد صفات ثانویه جنسی در مردها می شود؟(87-86)

الف- استروژن          ب- پروژسترون            ج- تستوسترون           د- استروژن و پروژسترون

60- ترشحات کدام غده ی زیر ما را در روبه رویی با خطرات یاری می کند؟(87-86)

الف- تیروئید           ب- لوز ا لمعده              ج- فوق کلیه              د- هیپوفیز

61- احساس پنج گانه (بینایی-بویایی-شنوایی-چشایی و لامسه)به کدام قسمت از بدن منتقل شده و سپس به ادراک تبدیل می شود؟(87-86)

الف- پوست بدن                  ب- مغز                    ج- نخاع                 د- گیرنده های حسی

62- کدام یک از جانداران زیر در آخرین حلقه ی یک زنجیره ی غذایی قرار می گیرند؟(87-86)

الف- گیاهان سبز                ب- باکتری ها                ج- جلبک های سبز              د- انسان

63- اگر به صورت یک نوزاد آب بپاشد بازوان و پاهای خود را به بیرون پرتاب می کند این کار .....

الف- برای شناخت دنیای اطراف است وتوسط مخ فرماندهی می شود.                              (87-86)

ب- برای حفظ تعادل است و توسط مخچه هدایت می شود.

ج- به طور غیر ارادی صورت می گیرد و انعکاس نام دارد.

د- به طور ارادی انجام می شود و نوعی واکنش دفاعی است.

64- ماهیچه های شانه،مری و قلب به ترتیب ......... می باشند. (87-86)

الف- مخطط- صاف و قلبی                                    ب- صاف، مخطط و قلبی

ج-مخطط،صاف و صاف                                          د- قلبی، صاف و صاف

65- کلسیم و فسفر باعث مقاومت استخوان در برابر ......... می شوند.(88-87)

الف- فشار                  ب- ضربه                    ج- پوسیدگی               د- فشار و ضربه

66- کدامیک از اندام زیر در گیاه به میوه تبدیل می شود؟(88-87)

الف- کلاله                   ب- تخمدان              ج- تخمزا                   د- تخمک

67- در شکل زیر به جای علامت سئوال کدام گزینه قرار می گیرد؟(88-87)        ؟

الف- خامه            ب- لوله گروه           ج- تخمک            د- کیسه جنینی

68- کدام ویژگی در سلول اسکلتی وجود ندارد؟(88-87)

الف- خطوط تیره و روشن           ب- دوکی شکل               ج- رشته ای               د- چند هسته ای

69-روش تولید مثل مخمر کدام مورد زیر است؟(88-87)

الف- هاگزایی            ب- تولید مثل جنسی              ج- جوانه زدن            د- قطعه قطعه شدن

70- فرو رفتن در عالم رویا و فکر کردن به وقایعی که مایل بوده ایم اتفاق بیافتد نشان دهنده کدام یک از واکنش های دفاعی می باشد؟(88-87)

الف- جبران نقص            ب- جایگزینی            ج- دلیل تراشی              د- خیال بافی