هیچ گاه بار مسئو لیت کسی را به دوش نکشید .

جلوی تحقیر شدن او را نگیرید .

آسیب های او را به جان نخرید .

بگذارید تا همین فشارها موجب شکوفایی او شوند . 

 دانه ای که سعی دارد خود را از دل خاک به بیرون بکشد را ، از خاک در نیاورید .

 پیله پروانه ای که خود را با سختی از درون به بیرون می کشد را ، پاره نکنید .

 پوسته تخم مرغی که جوجه ای سعی دارد آن را بشکافد و بیرون بیاید  ، نشکنید .

 چرا که شما دریچه های خروج از عالم تاریک و تنگ و رنج آور را به روی آن ها خراب می کنید و مانع پیش روی آن ها در مسیر رشدشان می شوید .نمیدونم کی گفته اما جالب بود برام گذاشتم تو وبلاگم..