نمونه سؤال علوم تجربی سال اول راهنمایی

گزینه ی درست را انتخاب کنید:

1- قرص های نفتالینی که در جامه دان می گذاریم کم کم کوچکتر می شوند تا به کلی ناپدید می -گردد این عمل را ............ گویند؟

 (69-68)           الف- انجماد               ب- ذوب             ج- تصعید            د- تبخیر

2- یک گرم آب جوش وقتی به بخار تبدیل می شود 539 کالری گرما: (69-68)

 الف- ازدست می دهد  ب- می گیرد  ج- به مواد اطراف پس می دهد  د- در هوا پراکنده می سازد

3- انرژی جنبشی ماده متحرک به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟(70-69)

الف- سرعت و وزن     ب- سرعت و جرم           ج- وزن و جرم       د- جرم و مسافت طی شده

4-جرم نشان دهنده (72-71)

الف- نیروی جاذبه زمین بر جسم است                ب- مقدار فضایی که جسم اشغال می کند

ج- مقدار ماده موجود در جسم                           د- نیروی حاصل از وزن جسم است

5- کدام بخش سلول همه کارهایی را که یک گیاه یا یک حیوان می تواند بکند انجام می دهد؟

الف- سیتوپلاسم        ب- هسته         ج- پروتوپلاسم           د- غشاء                         (73-72)

6- در ژنراتور چه تبدیل انرژی صورت می گیرد؟(81-80 )

الف- الکتریکی به مکانیکی                               ب-شیمیایی به الکتریکی

 ج-مکانیکی به الکتریکی                                 د-مغناطیسی به الکتریک

7- سوخت ها چه انرژی دارند؟(74-73)

الف -جنبشی شیمیایی        ب- جنبشی گرمایی        ج- پتانسیل شیمیایی    د- پتانسیل گرمایی

8- نقش میکروسکوپ در دنیای زیست شناسی چیست؟(74-73)

الف- دیدن اشیاء ریز و بررسی آنها                           ب- شناخت میکروب ها ی گوناگون

ج- دیدن موجودات و سلول های کوچک                     ج- تحولی عظیم در شناخت اجزای سلول

9- کدامیک از موارد زیر (استفاده از انرژی ها از کمترین به بیشترین) را نشان می دهد؟(74-73)

الف- خورشید- آب جاری- سوخت ها- اتمی        ب- آب جاری- خورشید- اتمی – سوخت ها

ج- خورشید- آب جاری- اتمی سوخت ها              د- آب جاری- خورشید – سوخت ها- اتمی

10-کدامیک از موارد زیر سه گروه عمده ی مواد را دارا هستند؟(77-76)

الف- نیتروژن،کلر،گازکربنیک                           ب- ئیدروژن،آب،شیر

ج- کربن، گوگرد ،آب                                       د- نمک، آب ،هوا

11- نقطه جوش آب در کدام یک از نقاط زیر پایین تر است؟(83-82)

الف- ارتفاع 2000 متری      ب- شهر کرج        ج- کنار دریا               د- قله دنا

جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

1- هنگام ترمز کردن اتومبیل،نیروی ……………سبس کاهش سرعت آن می شود.

2- ابر................معمولاًدر ارتفاع بالا تشکیل می شود.

3- اگر آب های زیر زمینی خود به خود به بیرون را یابند................... تشکیل می شود.          

4-وقتی هواپیمادرباندپروازقرارمی گیردبا تبدیل انرژی ..............به انرژی مکانیکی  برنیروی............که از طرف زمین برآن وارد می شود از زمین بلند می شود که این نیرو ..........برابر جرم هواپیما می باشد. و هنگام فرود آمدن  وقتی در باند پرواز قرار می گیردنیروی.........................موجب توقف آن می شود.

5- به گروهی از اتم ها .................... می گویند.

6- با ....................دما جنبش ذره های سازنده ی ماده افزایش می یابد.

7- هوایی که از بخار آب سیر شده باشد هوای ......................می گویند.

8- برفک یخچال حاصل ....................بخار آب است.

9- هنگام ترمز کردن اتومبیل،نیروی ……………سبس کاهش سرعت آن می شود.

10- ابر................معمولاًدر ارتفاع بالا تشکیل می شود.

11- اگر آب های زیر زمینی خود به خود به بیرون را یابند................... تشکیل می شود.        

  12- ابر مجاور سطح زمین ......................نام دارد.

13- توتیا جزء گروه ......................... می باشد.

14-ابرهای ....................معمولاًدر ارتفاع بالا تشکیل می شوند.

15- هیدر جزء گروه ........................... می باشد.

جملات زیر را بااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل بنویسید.

الف- به تبدیل مستقیم از حالت جامد به بخار ...................می گویند.(تصعید- چگالش)

ب- سنگی که ازبالای کوه می غلتد،انرژی .............................دارد.(مکانیکی-کشسانی)

ج- واحد اندازه گیری جرم را ...........................می گویند.(نیوتون- کیلو گرم)

د- نیرویی که مانع ادامه حرکت جسم می شود..........................نان دارد.(الکتریکی- اصطکاک)

نمونه سؤال علوم تجربی سال اول راهنمایی بخش اول

1- چهار قسمت نظریه ی مولکولی را بیان کنید؟

2-جنبش ذرات سازنده ی آب گرم بیشتر است یا آب سرد؟با طراحی یک آزمایش توضیح دهید؟

3- - با طراحی یک آزمایش نشان دهید ناخالصی ها چه تأثیری بر نقطه ی ذوب و انجماد دارد؟

4- چرا در زمستان برسطح خیابان های یخ زده نمک می پاشند؟

5- بهزاد هنگام رفتن به مدرسه به زمین افتاد و لباسش کثیف شد او به خانه برگشت و مادرش لباس اوراشست برای این که لباس او زود تر خشک شود سه راه را پیشنهاد کنید؟

6- ایستگاه های هواشناسی ،هواشناسان برای اندازه گیری مقدار باران در داخل ظرفی که باید در آن اب جمع شود مقداری روغن مایع مخصوص می ریزند.آن ها چرا این کار را انجام می دهند؟

7- با طراحی یک آزمایش نشان دهید جنبش ذرات در آب گرم و سرد چه تفاوتی دارد؟

8- پزشک  هنگام استفاده از دماسنج پزشکی چه نکاتی را باید رعایت کند؟چرا؟

9--یک کشتی مسافر بری در طوفان گیر می کند و مسافرت آنها طولانی می شود وبعد از مدتی آب آشامیدنی آنهاتمام می شود به نظر شما آنها چگونه میتوانند از آب شور دریا آب آشامیدنی خود را تهیه کنند ؟ توضیح دهید:

10- انواع تغییرات از نظر انرژی را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید ؟

11- با طراحی یک آزمایش نشان دهید جنبش ذرات در آب گرم و سرد چه تفاوتی دارد؟

12- دو ویژگی مخلوط های ناهمگن را نام ببرید؟

13- اصل انبساط و انقباض را توضیح بیان کنید؟

14- یک کشتی مسافر بری در طوفان گیر می کند و مسافرت آنها طولانی می شود وبعد از مدتی آب آشامیدنی آنهاتمام می شود به نظر شما آنها چگونه میتوانند از آب شور دریا آب آشامیدنی خود را تهیه کنند ؟ توضیح دهید:

15- چهار نتیجه ی آزمایش های دالتون را بنویسید؟

16- برای بیان انبساط در گاز ها یک آزمایش طراحی کنید؟

17- دوماده یکی فلز ودیگری نافلز است،شما چگونه می توانید تشخیص دهید که کدام یک فلز وکدام یک نافلزاست؟حداقل به دو نکته اشاره کنید؟

18- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد :آیا گرم کردن یک مایع بر روی سرعت تبخیر آن مؤثر است؟

19- دبیر علوم یک لیوان چای بدون تفاله را به یکی ازگروه ها دادواز آنها خواست آب را از محلول جدا کنند .به نظر شما  آنهاچگونه می توانند این کار را انجام دهند؟مراحل آزمایش را بیان کنید 

20- جنبش ذره های سازنده ی ماده به چند دسته تقسیم می شود ؟نام ببرید؟

21- وقتی از استخر بیرون می آیید بدن شما احساس سرما می کند.چرا؟

22- برای باز کردن در فلزی یک ظرف شیشه ای که بسیار سفت شده  است آن را  زیر آب  داغ      

     می گیرند .چرا؟

23- روش های جدا سازی مخلوط ها را نام ببرید و یک مورد را تعریف کنید؟

24- اگر مخلوطی از خاک اره ، ماسه و براده ی آهن را در اختیار شما قرار دهند.هر کدام از اجزای مخلوط را باچه روشی می توان از هم جدا کرد ؟

25- مفاهیم زیر را تعریف کنید؟

الف- مولکول:

1- انقباض:

2-تصعید:

3- انحلال پذیری

4 -نقطه ی انجماد:

5- ذوب خمیری:

6- هوای شرجی:

7- مخلوط

8 - نقطه ی ذوب:

 9-ترکیب:

10- انبساط:

11- اتم:

نمونه سؤال علوم تجربی سال اول راهنمایی بخش دوم

1- حتما شما این تجربه را داشته اید که اگر جسمی از ارتفاع بالاتری به زمین بر خورد کند آسیب بیش تری می بیند .با توجه به مفهوم انواع انرژی و نیز قانون پایستگی انرژی علت آن را بیان کنید؟

2- انواع انرژی را نام ببرید وهریک را باذکر یک مثال توضیح دهید؟

اتومبیلی مسافت 160 کیلومتری همدان تا سنندج را در مدت 2 ساعت طی می کند. محاسبه کنید سرعت آن چند کیلومتر در ساعت می باشد؟

3- - رعد و برقی در یک توده ی ابر در فاصله ی 3 کیلومتری شما صورت می گیرد. چند ثانیه طول می کشد تا صدای رعد را بشنوید؟(سرعت صوت در هوا را 300متر بر ثانیه در نظر بگیرید)

4- دوچرخه سواری مسا فت 18 کیلومتری را در مدت یک ساعت طی می کند .سرعت آن چند متر در ثانیه است؟

5- هر جانوری برا آن که رشد کند و فعالیت های لازم را انجام دهد به چه چیز هایی نیاز دارد وآنها را چگونه بدست می آورد؟